polski
Poniedziałek, 27 maja 2024 r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

 

Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Źródło finansowania: Dofinansowanie przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Całkowita wartość projektu: 35.868,00 zł

Dofinansowanie UE: 35.868,00 zł

 

Cel projektu: Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Opis projektu: Zakup komputerów przenośnych (laptopów) 12 szt. wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym.

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 16 czerwiec 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: 16 grudzień 2020 r.

 

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

·         Liczba zakupionych laptopów- 12 szt.

Wskaźniki rezultatu:

·         Liczba wspartych szkół – 2 szt.

 

Gmina Rokiciny w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 868,00 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu celem zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.
Sytuacja związana z pandemią
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołaną wirusem SARS-CoV-2 spowodowała zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie nauki zdalnej. Projekt „Zdalna Szkoła+
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest kontynuacją wcześniejszego projektu
pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W celu wsparcia procesu zdalnego kształcenia Gmina Rokiciny pozyskała z UE środki w wysokości 35 868,00 zł na zakup 12 laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym dla uczniów szkół podstawowych w Łaznowie i Rokicinach. Zakupiony sprzęt został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych, a także uczniom z niepełnosprawnościami.

Galeria