polski
Sobota, 24 lutego 2024 r. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny”


 

Źródło finansowania: Dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020


 

Całkowita wartość projektu : 7.984.981,48 zł

Współfinansowanie UE: 4.587.334,27 zł

Wkład własny: 3.397.647,21 zł
Gmina Rokiciny realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt składa się z następujących zadań:

Zadanie nr 1 – Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Rokiciny – Kolonia gm. Rokiciny.

Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodna w Rokiciny – Kolonia gm. Rokiciny

Zadanie nr 3 – Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rokicinach

Zadanie nr 4 – Monitoring bezobsługowej automatycznej pracy pompowni.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.984.981,48 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 6.199.100,37 zł. Koszty niekwalifikowane wynoszą 1.785.881,11 zł. Projekt dofinansowany będzie z EFRR w wysokości 4.587.334,27 zł tj. 74% kosztów kwalifikowanych oraz ze środków własnych Gminy Rokiciny w wysokości 3.397.647,21 zł.

W ramach projektu zostanie:

  • przebudowana oczyszczalnia ścieków komunalnych – 1 szt.

  • wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 0,2 km

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków w wartości 45 RLM.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia Gminy Rokiciny w sieć kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków. Efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępu mieszkańców Gminy Rokiciny do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na ograniczenie niekontrolowanego zrzutów ścieków bytowo – gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Dzięki wybudowanej oraz przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rokiciny projekt przyczyni się bezpośrednio do ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczaniem. Ponadto wybudowany magazyn osadu pozwoli na ponowne ich użytkowanie rolnicze, co sprzyjać będzie racjonalnej gospodarce osadami ściekowymi.

Celem pośrednim projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wzrost liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia efektywnego systemu odprowadzania ścieków, co sprzyjać będzie poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Planowany termin zakończenia projektu 30.06.2020r.

Galeria