polski
Niedziela, 17 stycznia 2021 r. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
GMINNY PUNKT NIEOPDŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

czynny będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w każdy czwartek w godz. 12.00 – 20.00


INFORMACJE OGÓLNE
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości  i zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami. Na Powiat Tomaszowski przypada 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowanych w lokalu powiatowym oraz lokalach gminnych. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
W Powiatowym Punkcie Nr 1 oraz w Gminnym Punkcie Nr 2 nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać wyznaczeni adwokaci oraz radcowie prawni.
Prowadzenie Gminnego Punktu Nr 3, Gminnego Punktu Nr 4 oraz Gminnego Punktu Nr 5 zostało powierzone organizacji pozarządowej – Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Amarowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa. Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać wyznaczeni adwokaci oraz radcowie prawni.
Więcej informacji dotyczących zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposoby wykazania uprawnienia do jej uzyskania:

1. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, i wobec którym w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz pisemnego złożenia oświadczenia, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
2. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.
3. Kombatanci, poprzez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
4. Weterani, poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.
5. Młodzież do 26. roku życia oraz seniorzy po ukończeniu 65 lat, poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6. Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczności.
Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wskazanych powyżej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2. Wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała:
1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowy Punkt Nr 1:
Starostwo Powiatowe, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz., parter - pokój 21
Gminny Punkt Nr 2:
1. Urząd Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Gminny Punkt Nr 3:
1. Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz
2. Urząd Gminy Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
Gminny Punkt Nr 4:
1. Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia
2. Urząd Gminy Żelechlinek, Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek
3. Urząd Gminy Budziszewice, ul. J.Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice
4. Gminny Ośrodek Kultury, ul. K. Kika 2, 97-216 Czerniewice
Gminny Punkt Nr 5:
1. Urząd Gminy Ujazd, ul. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd
2. Urząd Gminy Rokiciny, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, sala konferencyjna (pokój nr 6)
3. Urząd Gminy Będków, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków

Harmonogram dni i godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Powiatowy Punkt Nr 1:
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., parter - pokój 21: poniedziałek, wtorek w godz. 13.00-17.00 (radca prawny),
środa, czwartek piątek w godz. 9.00-13.00 (adwokat)
Gminny Punkt Nr 2:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 11.30-15.30 (radca prawny)
2. Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.: czwartek, piątek w godz. 11.30-15.30 (adwokat)
Gminny Punkt Nr 3:
1. Urząd Gminy Rzeczyca: poniedziałek, wtorek w godz. 12.00-16.00
2. Urząd Gminy Inowłódz: środa, czwartek, piątek w godz. 13.00-17.00
Gminny Punkt Nr 4:
1. Urząd Gminy Żelechlinek: poniedziałek w godz. 9.00-13.00
2. Gminny Ośrodek Kultury Czerniewice: wtorek w godz. 12.00-16.00
3. Urząd Gminy Lubochnia: środa w godz. 13.00-17.00, piątek w godz. 9.00-13.00
4. Urząd Gminy Budziszewice: czwartek w godz. 8.00-12.00
Gminny Punkt Nr 5:
1. Urząd Gminy Rokiciny, sala konferencyjna (pokój nr 6):  czwartek w godz. 12.00-20.00 (radca prawny/ adwokat)
2. Urząd Gminy Ujazd: wtorek w godz. 12.00-16.00, piątek w godz. 9.00-13.00
3. Urząd Gminy Będków: środa w godz. 13.00-17.00