polski
Sobota, 16 stycznia 2021 r. Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Powszechny spis rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy

program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym

w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych

strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków

rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję

rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,

osoby prawne,

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,

sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,

struktury dochodów,

sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,

struktury dochodów,

aktywności ekonomicznej,

sposobu użytkowania gruntów,

powierzchni zasiewów, nawożenia,

zastosowania środków ochrony roślin,

pogłowia zwierząt gospodarskich,

chowu i hodowli ryb,

budynków gospodarskich,

maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na

stronie internetowej poświęconej spisowi;

odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi

gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do

pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce

właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać

swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie

ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl

22-08-2020
Galeria
Szukaj w artykułach
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31